Strona główna > Obowiązek Informacyjny da Akcjonariuszy

Obowiązek Informacyjny da Akcjonariuszy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH GLIMAG S.A.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ZAKŁADY MECHANICZNE “GLIMAG” SPÓŁKA AKCYJNA (ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice) (Administrator). Kontakt z Administratorem: e-mail sekretariat@glimag.com.pl, tel. +48 32 231 50 11.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe (w zakresie wynikającym z obowiązującego od 1 marca 2021 r. art. 328[3] Kodeksu spółek handlowych oraz ewentualnie dodatkowo przekazanych przez Państwa) będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy, w szczególności wskazanych w Kodeksie spółek handlowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”,
 • kontaktu z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu za Państwa zgodą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją ww. obowiązków lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia tych roszczeń określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przekazanie danych (w zakresie wynikającym z obowiązującego od 1 marca 2021 r. art. 328[3] Kodeksu spółek handlowych) jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji ww. celów Administratora. Przekazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest dobrowolne.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego wycofania zgody.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać
 – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (w szczególności Dom Maklerski Navigator S.A. jako podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.glimag.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, są Zakłady Mechaniczne Glimag S.A. z siedzibą przy ul. Toszeckiej 102, 44-117 Gliwice (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@glimag.com.pl oraz numeru telefonu: tel.: +48 32 231 50 11.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej i telefonu kontaktowego, które zostały udostępnione w Serwisie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu kontaktowego, w szczególności:

 1. adres e-mail,

 2. numer telefonu,

 3. inne dane przekazane przez użytkownika.

 1. Przekazanie danych wskazanych w ust. 6. powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości przekazania użytkownikowi odpowiedzi.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profil Administratora prowadzony w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.

 3. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres niezbędny do obsługi wysłanego zapytania,

 2. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekaza

 2. dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

 2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

 6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. W celu realizacji wskazanych w ust. 13. powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl.

 2. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 3. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu www.glimag.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

 4. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.