Strona główna > Strefa Akcjonariusza

Strefa Akcjonariusza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne “GLIMAG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się
23 czerwca 2022 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki, w Gliwicach, ul. Toszecka 102.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w przedmiotach:
  a. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne “GLIMAG” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
  b. przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
  c. podziału zysku za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
  d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.,
  e. zmiany w Statucie Spółki, projekt zmiany przewiduje: Zmianę § 2 o treści:
  Siedzibą Spółki jest Jaworzno.
  f. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Ogłoszenie zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A. z siedzibą w Gliwicach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „ GLIMAG ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 i art. 402 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 01 lutego 2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. przyjęcie porządku obrad
 5. podjęcie uchwały w sprawie podziału spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. z siedzibą w Gliwicach, poprzez wydzielenie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiązaną, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na treść Statutu Spółki Nowo Zawiązanej
 6. sprawy różne
 7. zamknięcie obrad

Drugie zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019878 (dalej: GLIMAG S.A. lub Spółka Dzielona), działając na podstawie 539 § 1 i 2 KSH po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału GLIMAG S.A.

Podział GLIMAG S.A. będzie dokonany na podstawie art. 529§1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z działalnością inwestycyjną, nadzoru inwestycyjnego oraz współpracy ze Spółkami zależnymi na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie), który został szczegółowo opisany w Planie Podziału.

Podział zostanie dokonany na szczegółowych warunkach określonych w Planie Podziału udostępnionym na podstawie art. 535§3 KSH bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

Zgodnie z art. 540 § 31 ksh Spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 i 2 ksh, na swojej stronie internetowej co umożliwi akcjonariuszom dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk.


Pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019878 (dalej: GLIMAG S.A. lub Spółka Dzielona), działając na podstawie 539 § 1 i 2 KSH po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału GLIMAG S.A.

Podział GLIMAG S.A. będzie dokonany na podstawie art. 529§1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z działalnością inwestycyjną, nadzoru inwestycyjnego oraz współpracy ze Spółkami zależnymi na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie), który został szczegółowo opisany w Planie Podziału.

Podział zostanie dokonany na szczegółowych warunkach określonych w Planie Podziału udostępnionym na podstawie art. 535§3 KSH bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

Zgodnie z art. 540 § 31 ksh Spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępnia dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 i 2 ksh, na swojej stronie internetowej co umożliwi akcjonariuszom dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk.


Plan podziału

Uwaga:
Z uwagi na przepisy o RODO Rejestr Akcjonariuszy prezentowany jest w wersji zanonimizowanej. Wersja pełna wszystkich dokumentów Planu Podziału dostępna jest do wglądu dla akcjonariuszy w sekretariacie Spółki.
Dokumenty do pobrania:


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  28 września 2021r. godz. 1130 w siedzibie Spółki w Gliwicach, ul. Toszecka 102

 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. przyjęcie porządku obrad
 5. przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020- 31.12.2020r.
 6. podjęcie uchwał w sprawach:
 • przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2020- 31.12.2020r.
 • podziału zysku za okres 1.01.2020-31.12.2020r.
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2020- 31.12.2020r.
 • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2020- 31.12.2020r.
 • przedstawienia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” za okres 01.01.2020– 31.12.2020r.
 • wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

7. zamknięcie obrad.

WEZWANE DO ZAŁOŻENIA DOKUMNETÓW AKCJIAKCJI

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” SA z siedzibą w Gliwicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, najpóźniej do dnia 30.12.2020r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki: ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice, od wtorku- piątku w godz. 8:00 – 14:00.

I wezwanie ukazało się  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189/2020 (49823)z dn. 28.09.2020

II wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2020 (58021) z dn.27.10.2020

III wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221/2020 (62303) z dn. 12.11.2020

IV wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 233/2020 (66909) z dn. 30.11.2020

V wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 245/2020 (72037) z dn. 16.12.2020

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładów Mechanicznych GLIMAG S.A. (dalej GLIMAG) działając na podstawie art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 09.03.2021r. na godz. 1100 w siedzibie Spółki w Gliwicach, ul. Toszecka 102 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GLIMAG.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie uzasadnienia Zarządu w sprawie nabycia akcji GLIMAG w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne).

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez GLIMAG 200.964 akcji GLIMAG w celu ich umorzenia od jednego akcjonariusza GLIMAG oraz określenia warunków umorzenia.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Walnego Zgromadzenia, celem nabycia przez GLIMAG 200.964 akcji własnych celem umorzenia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 200.964 akcji własnych GLIMAG.

9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmianie Statutu GLIMAG w związku z umorzeniem 200.964 akcji własnych.

10.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Rajsku: niezabudowanej (KW KR1E/00000236/7), zabudowanej (KW KR1E/00030486/3).

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w gm. Góra Kalwaria (KW WA1I/00004056/5).

12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13.Zmiany w składzie Zarządu.

14.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany statutu GLIMAG. Dotychczasowa treść § 6 i § 7 statutu GLIMAG w brzmieniu:

„§ 6. Kapitał zakładowy wynosi 2.361.370,20 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 562.231 (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. Kapitał zakładowy wynosi 1.517.321,40 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy).

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 361.267 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,20 złotych (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) każda.”

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „ GLIMAG ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh   zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 11.00  w  siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności stanowiącej odrębne nieruchomości:

a) lokalu mieszkalnegopołożonego w budynku przy ul.Kozielskiej 132D w Gliwicach,

b) udziału w garażu wielostanowiskowymw budynku przy ul.Kozielskiej 132D w Gliwicach

c) nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul.Rolników, obręb Bojków Wschód, składającej się z działek 734/3, 734/4, i 734/5 wraz z infrastrukturą techniczną.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „ GLIMAG ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh   zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11.00  w  siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczejza okres 01.01.2019–

31.12.2019.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przedstawienia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019r.

b)podziału zysku za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r. i wypłaty dywidendy

c)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2019–31.12.2019r.

d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2019–31.12.2019r.

e)przedstawienia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” za okres 01.01.2019-31.12.2019r.

f)zmian w Statucie Spółki:

-dotychczasowe brzmienie §12 pkt.2:

„Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu jednocześnie, a także jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem”.

Zastępuje się treścią:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu jednocześnie lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”.

-Dodaje się §19a, punkt 3 w §18 oraz punkt 3 w §19 o następującym brzmieniu:

§19a

1.Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.

2.Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.

3.Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

4.Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. Powyższego wezwania nie przesyła się w przypadku śmierci akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, a osoba występująca z żądaniem umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennych przedłożyła wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 powyżej urzędowe dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa do akcji w drodze dziedziczenia.

5.Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji ani nikt nie zgłosi sprzeciwu Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.

6.Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

Punkt 3 w §18

Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Punkt 3 w §19

Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w rejestrze akcjonariuszy ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku.

g)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

h)wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

i)zmian wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej

j)zmian w składzie Rady Nadzorczej

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.

Zakłady Mechaniczne Glimag S.A.

ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
NIP: 6310101201
KRS: 0000019878
Regon: 000125121
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał Zakładowy: 1 517 321,40 zł