Strefa Akcjonariusza

WEZWANE DO ZAŁOŻENIA DOKUMNETÓW AKCJIAKCJI

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” SA z siedzibą w Gliwicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, najpóźniej do dnia 30.12.2020r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki: ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice, od wtorku- piątku w godz. 8:00 – 14:00.

I wezwanie ukazało się  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 189/2020 (49823)z dn. 28.09.2020

II wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 210/2020 (58021) z dn.27.10.2020

III wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 221/2020 (62303) z dn. 12.11.2020

IV wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 233/2020 (66909) z dn. 30.11.2020

V wezwanie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 245/2020 (72037) z dn. 16.12.2020

Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „ GLIMAG ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh   zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 11.00  w  siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności stanowiącej odrębne nieruchomości:

a) lokalu mieszkalnegopołożonego w budynku przy ul.Kozielskiej 132D w Gliwicach,

b) udziału w garażu wielostanowiskowymw budynku przy ul.Kozielskiej 132D w Gliwicach

c) nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul.Rolników, obręb Bojków Wschód, składającej się z działek 734/3, 734/4, i 734/5 wraz z infrastrukturą techniczną.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „ GLIMAG ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 i art. 402 ksh   zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 29 września 2020 r. o godz. 11.00  w  siedzibie Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. w Gliwicach, ul. Toszecka 102

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczejza okres 01.01.2019–

31.12.2019.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przedstawienia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z  działalności Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019r.

b)podziału zysku za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r. i wypłaty dywidendy

c)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2019–31.12.2019r.

d)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2019–31.12.2019r.

e)przedstawienia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” za okres 01.01.2019-31.12.2019r.

f)zmian w Statucie Spółki:

-dotychczasowe brzmienie §12 pkt.2:

„Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu jednocześnie, a także jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem”.

Zastępuje się treścią:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu jednocześnie lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”.

-Dodaje się §19a, punkt 3 w §18 oraz punkt 3 w §19 o następującym brzmieniu:

§19a

1.Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.

2.Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.

3.Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

4.Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. Powyższego wezwania nie przesyła się w przypadku śmierci akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, a osoba występująca z żądaniem umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennych przedłożyła wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 powyżej urzędowe dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa do akcji w drodze dziedziczenia.

5.Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji ani nikt nie zgłosi sprzeciwu Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.

6.Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

Punkt 3 w §18

Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Punkt 3 w §19

Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w rejestrze akcjonariuszy ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku.

g)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

h)wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

i)zmian wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej

j)zmian w składzie Rady Nadzorczej

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.

Zakłady Mechaniczne Glimag S.A.

ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
NIP: 6310101201
KRS: 0000019878
Regon: 000125121
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał Zakładowy: 2.361.370,20 zł