Strona główna > Polityka prywatności pracowników

Polityka prywatności pracowników

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych pracowników i osób zatrudnionych są ZAKŁADY MECHANICZNE “GLIMAG” S.A. (ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice). Kontakt z Administratorem: +48 32 231 50 11, sekretariat@glimag.com.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  • realizacji obowiązków prawnych Administratora jako pracodawcy, np. prowadzenie dokumentacji kadrowej czy rozliczeń podatkowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”,
  • realizacji obowiązków Administratora wynikających z umowy będącej podstawą zatrudnienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora jako pracodawcy w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, np. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – „wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”,
  • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową będącą podstawą zatrudnienia lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy,

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pracownika zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku pracownika lub innych przekazanych informacji, w tym szczególnych kategorii danych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres trwania umowy z Administratorem,
  • czas przechowywania dokumentów określony przepisami prawa (co do zasady wynosi on
    10 lat, licząc od dnia rozwiązania umowy o pracę),
  • okres przedawnienia roszczeń,
  • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): kontakt@dpo24.pl.